Sociálne služby v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na

Poznáme viacero druhov sociálnych služieb, ktoré môžu byť poskytované rôznou formou a v rôznom rozsahu. Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa v konkrétnom prípade určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie a v niektorých prípadoch aj podľa stupňa odkázanosti osoby na pomoc inej osoby (ide o prípady poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach určených osobám odkázaným na pomoc iných a dôchodcom a o opatrovateľskú službu).

Sociálna služba sa môže poskytovať ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa osoba zdržiava.

Zoznam sociálnych služieb poskytovaných v BBSK

Denné centrum
Denný stacionár
Domov na polceste
Domov sociálnych služieb
Integračné centrum
Jedáleň
Komunitné centrum
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Nízkoprahové denné centrum
Nocľaháreň
Odľahčovacia služba
Opatrovateľská služba
Podpora samostatného bývania
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností
Požičiavanie pomôcok
Práčovňa
Prepravná služba
Rehabilitačné stredisko
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - detská skupina
Služba včasnej intervencie
Sociálna rehabilitácia
Sociálne poradenstvo - špecializované
Sociálne poradenstvo - základné
Špecializované zariadenie
Sprievodcovská služba a predčitateľská služba
Sprostredkovanie osobnej asistencie
Sprostredkovanie tlmočníckej služby
Stredisko osobnej hygieny
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Tlmočnícka služba
Útulok
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
Zariadenie núdzového bývania
Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie podporovaného bývania
Zariadenie pre seniorov
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa