Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)

Banskobystrický samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a humánnej farmácie na základe ust. § 46 ods.1 písm. l/ zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ust. § 2 ods. 23 citovaného právneho predpisu určil dňom 31.3.2008 v rámci Banskobystrického kraja zdravotné obvody pre poskytovateľov:

Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná!!!