Preskočiť navigáciu

Informácia v súvislosti s rozhodnutím ŠÚKL číslo 09/2791 zo dňa 29.06.2009

Zverejnené:18.09.2009
Typ informácie:Iné upozornenia

Dňa 18. 09. 2009 obdržal Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 10. 09. 2009 o odvolaní podanom dňa 24. 07. 2009 Ing. A. Džadoňom - Medservis, zastúpeným advokátskou kanceláriou HMG&PARTNERS, s. r. o. proti rozhodnutiu ŠÚKL, Kvetná 11, Bratislava, číslo: 09/2791 zo dňa 29. 06. 2009, ktorým bolo nariadené stiahnutie prístroja SYSMEX XE-2100 z prevádzky.

 

Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo takto:

odvolaniu účastníka konania sa vyhovuje.

 

Rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, číslo: 09/2791 zo dňa 29. 06. 2009 sa zrušuje a vec sa vracia tomuto orgánu na ďalšie konanie a rozhodnutie.

 

ŠÚKL okamžite zaháji znovu správne konanie.

 

 

 

PharmDr. Ján Mazag
vedúci služobného úradu a riaditeľ