Preskočiť navigáciu

Stiahnutie z trhu IMODIUM cps 8x2mg (blis.PVC/Al)

Zverejnené:07.07.2011
Typ informácie:III. trieda urgentnosti
Príloha: imodium-stiahnutie.pdf PDF 695.79 KB

Evidenčné číslo:     11/3953
Bratislava, 06.07. 2011
1230/2011/900

 

ROZHODNUTIE

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán príslušný podľa  § 64 ods. 1 písm. f) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov

 

n a r i a ď u j e   s t i a h n u t i e   z   t r h u

 

liek:                                                     IMODIUM

                                      cps 8x2mg (blis.PVC/Al)

                                                                       

 

kód ŠUKL:                                                49626                

 

držiteľ rozhodnutia o registrácii/výrobca: McNeil Products Limited, UK

 

číslo šarže:                                      1CV1071- český variant

 

použ. do:                                                   02/2016                                     

 

klasifikácia:                                        III. trieda urgentnosti

 

Odôvodnenie

 Na základe oznámenia splnomocneného zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii, spoločnosti Johnsom&Johnson, Plynárenská 7/B, 824 78 Bratislava o nedostatku v kvalite lieku IMODIUM, cps 8x2mg (blis.PVC/Al), č. šarže: 1CV1071 - český variant, Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariaďuje  stiahnuť uvedenú šaržu lieku z úrovne  distribútorov a lekární. Stiahnutie sa týka iba balení v českom jazyku. 

 Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08  Bratislava 26,  § 53 a § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 

 

PharmDr. Ján M a z a g
vedúci služobného úradu a riaditeľ

 

Rozdeľovník : splnomocnený zástupca držiteľa: Johnsom&Johnson, Plynárenská 7/B,

                          824 78  Bratislava;

 

   Na vedomie:

   samosprávne kraje, MZ SR, SLeK, KL 1-5, ADL, distribútori: Phoenix,               Unipharma, Unimed, Med-Art, Pharmos, SUKL Praha;

 

Vysvetlivky:

Klasifikácia nedostatkov je definovaná zhodne s pokynom: EMEA/INS/GMP/313510/2006:

 

I. trieda urgentnosti:

Nedostatky, ktoré potenciálne ohrozujú život alebo môžu spôsobiť vážne ohrozenie zdravia. Opatrenie vykonať ihneď!

II. trieda urgentnosti:

Nedostatky, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo môže viesť k nesprávnej liečbe, ale nespadajú do triedy I.

Opatrenie vykonať do 48 hodín.

III. trieda urgentnosti:

Nedostatok, ktorý nepredstavuje ohrozenie zdravia, ale k stiahnutiu sa pristúpilo z iných dôvodov. Opatrenie vykonať do 5 dní.

 

Vybavuje:

RNDr. Laura Michalová
tel.: 02/50701120
fax: 02/55560022