Preskočiť navigáciu

Stiahnutie z trhu MICROSER tbl, 50 x 8 mg

Zverejnené:31.01.2008
Typ informácie:III. trieda urgentnosti
Príloha: stiahnutie_microser.pdf PDF 94.05 KB

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Kvetná 11, Bratislava


číslo: 08/602                                                                                                                                                      Bratislava 30. 01. 2008

NARIADENIE


Podľa § 64, ods. 1, písm. f/ zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov


n a r i a ď u j e m    s t i a h n u t i e   z    t r h u


liek:.................................................MICROSER tbl, 50 x 8 mg
Držiteľ reg. rozhodnutia a výrobca:....Prodotti Formenti S, Taliansko
Šarža:.............................................244L02 použ. do: 01/2012

Klasifikácia: III. trieda urgentnosti


Odôvodnenie:


Na základe hodnotenia šarže lieku laboratórnou kontrolou vzorka nevyhovuje v skúške na vzhľad špecifikáciám s označením 31-0075.


PharmDr. Ján M a z a g,
vedúci služobného úradu a riaditeľ

Vybavuje: RNDr. Viera Varinská
tel.: 02/50701120
fax: 02/55560022


Obdržia:
1. skupina ....samosprávne kraje, veľkodistribútor Phoenix z.z.a.s., Unipharma a.s., MED-ART s.r.o.,
zastúpenie CSC Pharmaceuticals Handels GmbH o.z., MZ SR
2. skupina ....SLeK, ADL, NL MV SR, VU 2362, ŠÚKL – KL1-5, SÚKL Praha


Vysvetlivky:
Klasifikácia nedostatkov je definovaná zhodne s pokynom: EMEA/INS/GMP/313510/2006:

I. trieda urgentnosti:

Nedostatky, ktoré potenciálne ohrozujú život alebo môžu spôsobiť vážne ohrozenie zdravia. Opatrenie vykonať ihneď!

II. trieda urgentnosti:

Nedostatky, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo môže viest k nesprávnej liečbe, ale nespadajú do triedy I.

Opatrenie vykonať do 48 hodín.

III. trieda urgentnosti:

Nedostatok, ktorý nepredstavuje ohrozenie zdravia, ale k stiahnutiu sa pristúpilo z iných dôvodov. Opatrenie vykonať do 5 dní.