Preskočiť navigáciu

Stiahnutie z trhu NuTRIflex Omega plus emu inf 5x1875ml

Zverejnené:17.09.2011
Typ informácie:II. trieda urgentnosti
Príloha: NuTriflex_Omega_plus_5x1875_ml.pdf PDF 358.85 KB

Evidenčné číslo: 11/5424
Bratislava, 16.09. 2011
1230/2011/900

 

 

ROZHODNUTIE

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán príslušný podľa  § 64 ods. 1 písm. f) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov

 

n a r i a ď u j e   s t i a h n u t i e   z   t r h u

 

NuTRIflex Omega plus

emu inf 5x1875ml         

        

kód ŠUKL:                                                    05627

 

držiteľ rozhodnutia o registrácii/výrobca: B. Braun Melsungen AG, Nemecko

 

číslo šarže:                                     111648051    112668051

 

použ. do:                                           03/2013         06/2013 

 

klasifikácia:                                        II. trieda urgentnosti

 

 

Odôvodnenie

 

Na základe oznámenia splnomocneného zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii B Braun  Medical, s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava  o nedostatku v kvalite lieku  NuTRIflex Omega plus, emu inf 5x1875ml, Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariaďuje  stiahnuť uvedené šarže liekov z úrovne  nemocničných lekární.

Nedostatok: Výskyt častíc, ktoré sú zachytávané filtrom vo vaku s aminokyselinami.

 

Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08  Bratislava 26,  § 53 a § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 

 

 

 

PharmDr. Ján M a z a g
vedúci služobného úradu a riaditeľ


Rozdeľovník : splnomocnený zástupca držiteľa: B Braun  Medical, s.r.o., Handlovská 19,

                          851 01 Bratislava

 

   Na vedomie:

   samosprávne kraje, MZ SR, SLeK, KL 1-5, ADL, distribútor: B Braun

   Medical, SUKL Praha

 

 

 

Vysvetlivky:

Klasifikácia nedostatkov je definovaná zhodne s pokynom: EMEA/INS/GMP/313510/2006:

 

I. trieda urgentnosti:

Nedostatky, ktoré potenciálne ohrozujú život alebo môžu spôsobiť vážne ohrozenie zdravia. Opatrenie vykonať ihneď!

II. trieda urgentnosti:

Nedostatky, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo môže viesť k nesprávnej liečbe, ale nespadajú do triedy I.

Opatrenie vykonať do 48 hodín.

III. trieda urgentnosti:

Nedostatok, ktorý nepredstavuje ohrozenie zdravia, ale k stiahnutiu sa pristúpilo z iných dôvodov. Opatrenie vykonať do 5 dní.

 

Vybavuje: RNDr. Laura Michalová

                   tel.: 02/50701120

                   fax: 02/55560022