Preskočiť navigáciu

Stiahnutie z trhu STALORAL sol slg

Zverejnené:08.11.2007
Typ informácie:III. trieda urgentnosti
Príloha: stiahnutie_staloral.pdf PDF 153.49 KB

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
 Kvetná 11, Bratislava


číslo: 07/15009                                                                                                                                     Bratislava 08. 11. 2007

 

 

NARIADENIE

 

            Podľa  § 64, ods. 1, písm. f/ zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov

 

n a r i a ď u j e m  s t i a h n u t i e   z    t r h u

 

liek:

STALORAL sol slg

Držiteľ reg. rozhodnutia:     Stallergenes S. A., 6 rue Alexis de Tocqueville
a výrobcu : 92183 ANTONY CEDEX, Francúzsko
Šarža: Všetky individuálne alebo kombinované vakcíny pripravené z psieho epitelového alergénu šarže X0993
Klasifikácia: III. trieda urgentnosti

 

 

Odôvodnenie:

Na základe oznamu držiteľa rozhodnutia o registrácii je potrebné stiahnut' všetky individuálne alebo kombinované vakcíny vyrobené zo psieho epitelového alergénu, šarže X0993  k dodávateľovi. Dôvodom je preukázaná kontaminácia roztočom Dermatophagoides pteronyssinus.

                                                                 

 

                                                                            PharmDr. Ján  M a z a g 
                                                                       vedúci služobného úradu a riaditeľ

 

Vybavuje:   RNDr. Viera Varinská
                  tel.: 02/50701120
                  fax: 02/55560022

 

Obdržia:  1. skupina:  samosprávne kraje, držiteľ Stallergenes, Phoenix Zdrav. zásob., a.s.,  MZ SR
                2. skupina:  SLeK, ADL, VÚ 2362, NL MV SR, SUKL Praha

 

Vysvetlivky:
Klasifikácia nedostatkov je definovaná zhodne s pokynom: EMEA/INS/GMP/313510/2006:

I. trieda urgentnosti:

Nedostatky, ktoré potenciálne ohrozujú život alebo môžu spôsobiť vážne ohrozenie zdravia. Opatrenie vykonať ihneď!

II. trieda urgentnosti:

Nedostatky, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo môže viest k nesprávnej liečbe, ale nespadajú do triedy I.Opatrenie vykonať do 48 hodín.

III. trieda urgentnosti:

Nedostatok, ktorý nepredstavuje ohrozenie zdravia, ale k stiahnutiu sa pristúpilo z iných dôvodov. Opatrenie vykonať do 5 dní.