Preskočiť navigáciu

Stiahnutie z trhu VERAL 75 sol inj 5x3ml/75mg

Zverejnené:08.04.2010
Typ informácie:II. trieda urgentnosti
Príloha: Rozhodnutieostiahnutiveral.pdf PDF 361.55 KB

Evidenčné číslo: 10/1917
Bratislava, 08.04. 2010 

  

ROZHODNUTIE

  

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán príslušný podľa  § 64 ods. 1 písm. f) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov

 

 

n a r i a ď u j e   s t i a h n u t i e   z   t r h u

  

  

liek: VERAL 75 sol inj 5x3ml/75mg                                                         

kód ŠUKL: 27910                                                    

držiteľ rozhodnutia o registrácii/výrobca:Herbacos  Recordati, s.r.o., ČR

číslo šarže:1006887         

 

použ.do: 01/2013

klasifikácia: II. trieda urgentnosti

 

Odôvodnenie

  

Na základe oznámenia  držiteľa rozhodnutia o registrácii, spoločnosti  Herbacos Recordati, s.r.o., ul. Generála Svobody 335, Rosice nad Labem, 533 51 Pardubice, Česká  republika  je potrebné stiahnuť z distribučnej siete a z lekární  liek VERAL 75, sol inj 5x3ml/75mg. Dôvodom sťahovania je nedostatok v kvalite lieku  -  znížený obsah pomocnej látky Acetylcystein.

  

Poučenie 

  

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08  Bratislava 26,  § 53 a § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

  

PharmDr. Ján M a z a g
vedúci služobného úradu a riaditeľ

 

Rozdeľovník :

1. skupina : samosprávne kraje, MZ SR,  držiteľ rozhodnutia o registrácii: Herbacos RecordatiI, s.r.o., ČR;

distribútor: MED-ART, Unimed, Farmakol, Phoenix ZZ, Unipharma, Pharmos,  Inforama, Phoenix ZZ;

2. Skupina: SLeK, KL 1-5, SUKL Praha;

 

Vysvetlivky:

Klasifikácia nedostatkov je definovaná zhodne s pokynom: EMEA/INS/GMP/313510/2006:

 

I. trieda urgentnosti:

Nedostatky, ktoré potenciálne ohrozujú život alebo môžu spôsobiť vážne ohrozenie zdravia. Opatrenie vykonať ihneď!

II. trieda urgentnosti:

Nedostatky, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo môže viesť k nesprávnej liečbe, ale nespadajú do triedy I.

Opatrenie vykonať do 48 hodín.

III. trieda urgentnosti:

Nedostatok, ktorý nepredstavuje ohrozenie zdravia, ale k stiahnutiu sa pristúpilo z iných dôvodov. Opatrenie vykonať do 5 dní.

 

Vybavuje: RNDr. Laura Michalová

                   tel.: 02/50701120

                  fax: 02/55560022