Preskočiť navigáciu

Stiahnutie z trhu YAZ tbl flm 3x28

Zverejnené:24.07.2009
Typ informácie:II. trieda urgentnosti
Príloha: rozhodnutie_yaz_tbl_3x28.pdf PDF 33.7 KB

Evidenčné číslo: 09/3232                                                                       Bratislava, 24.7. 2009            

  

ROZHODNUTIE

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán príslušný podľa  § 64 ods. 1 písm. f) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov

 

n a r i a ď u j e   s t i a h n u t i e   z   t r h u

  

liek:                                                       YAZ    tbl  flm 3x28                            

                              

kód ŠUKL:                                             50752

                                  

držiteľ rozhodnutia o registrácii:            BAYER , s.r.o., Slovensko

  

číslo šarže:                                              WED 251         

                       

použ. do:                                                06/2013

 

klasifikácia:                                     II. trieda urgentnosti

 

Odôvodnenie

  

Na základe oznámenia  držiteľa rozhodnutia o registrácii,  spoločnosti BAYER , s.r.o., Slovensko,  je potrebné stiahnuť  uvedenú šaržu lieku z trhu. Dôvodom  je možný výskyt  chybných  blistrov  s nesprávne umiestnenými tabletami obsahujúcimi placebo. (4 tablety s placebom sú umiestnené na začiatku kalendárového balenia a za nimi nasleduje 24 aktívnych tabliet. Správne  umiestnenie  4 tabliet s placebom  je na konci kalendárového balenia  po 24 aktívnych tabletách) .

  

Poučenie:

  

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08  Bratislava 26,  § 53 a § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.                                                        

  

  

PharmDr. Ján M a z a g ,
vedúci služobného úradu a riaditeľ

 

Rozdeľovník :  1. skupina : samosprávne kraje, MZ SR,   držiteľ: BAYER, s.r.o., SR

Distribútor: PHOENIX ZZ, a.s.,MED-ART Nitra,s.r.o., Unipharma, Inforama, Martek Medical, Unimed, Transmedic, Pharmos;

                           2. skupina : SLeK, KL 1-5, ADL,  SUKL, Praha ;

 

Vysvetlivky:

Klasifikácia nedostatkov je definovaná zhodne s pokynom: EMEA/INS/GMP/313510/2006:

 

I. trieda urgentnosti:

Nedostatky, ktoré potenciálne ohrozujú život alebo môžu spôsobiť vážne ohrozenie zdravia. Opatrenie vykonať ihneď!

II. trieda urgentnosti:

Nedostatky, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo môže viesť k nesprávnej liečbe, ale nespadajú do triedy I.

Opatrenie vykonať do 48 hodín.

III. trieda urgentnosti:

Nedostatok, ktorý nepredstavuje ohrozenie zdravia, ale k stiahnutiu sa pristúpilo z iných dôvodov. Opatrenie vykonať do 5 dní.

 

Vybavuje: RNDr. Laura Michalová

                   tel.: 02/50701120

                   fax: 02/55560022