Preskočiť navigáciu

Vyhlásenie o prístupnosti

Spoločnosť CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. v zastúpení samosprávnych krajov, MZ SR, ÚDZS, ŠÚKL a RÚVZ má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.e-vuc.sk.

Stav súladu

b) Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Niektoré obrázky nemajú dostatočný alternatívny popis, resp. ani popis v texte - nevidiaci používateľ nezíska rovnaké informácie ako vidiaci používateľ [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Video neposkytuje titulky, používateľ s poruchou sluchu nezíska potrebné informácie. (video od cca 2:13 minúty obsahuje rozhovor) [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)]
  • Nadpisy nie sú v dokumente PDF definované ako nadpisy. Zoznamy nie sú v dokumente PDF definované ako zoznamy. [Kritérium úspešnosti: 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Tabuľka, ktorá slúži na rozvrhnutie prvkov na webovej stránke, má zadefinovanú hlavičku. Tabuľka, nemá definované záhlavie, nevidiaci používateľ sa v nej nedokáže pohodlne orientovať. [Kritérium úspešnosti: 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • V dokumente pdf (leták) nie je dodržané správne poradie čítania [Kritérium úspešnosti: 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Prečiarknutý text o ukončenej činnosti distribútora nie je poskytovaný asistenčnou technológiou, keďže ide iba o štýl textu, ktorý nie je interpretovateľný. [Kritérium úspešnosti:1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
  • Vstupné pole pre email nie je identifikované type="email". [Kritérium úspešnosti: 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Niektoré formulárové polia, ktoré získavajú osobné údaje používateľa, nemajú definovaný autocomplete, aby sa pomáhalo používateľom s poruchami pamäti. [Kritérium úspešnosti: 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Kontrast farieb textu tlačidla a pozadia pri jeho zameraní prostredníctvom klávesnice nie je dostatočný. Kontrast farieb textu a pozadia nie je dostatočný. Naprieč celým webovým sídlom sa vyskytuje červený text, ktorý porušuje kontrastný pomer. [Kritérium úspešnosti: 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Pri zníženom rozlíšení sú označené texty zle čitateľné, keďže názvy mesiacov presahujú za okraj. [Kritérium úspešnosti:1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
  • Kontrast farieb netextového prvku a jeho pozadia (megamenu) nie je dostatočný. [Kritérium úspešnosti:1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Webové sídlo má implementovanú funkciu "preskočiť na obsah", hypertextový odkaz nie je však viditeľný (ani pri zameraní). [Kritérium úspešnosti:2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Mnohé PDF súbory na webovom sídle nemajú definovaný názov. [Kritérium úspešnosti:2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Indikátor zameranie klávesnice nie je viditeľný na zameranom prvku. [Kritérium úspešnosti:2.4.7 Viditeľné zameranie]
  • V dokumente pdf nie je správne nadefinovaný jazyk dokumentu - definovaný je čeština, reálny jazyk dokumentu je slovenčina [Kritérium úspešnosti:3.1.1 Jazyk stránky]
  • Po začiarknutí začiarkávacieho políčka "Zastupovanie priamo v ambulancii" sa zamení obsah pod daným začiarkávacím políčkom, o čom používateľ nie je vopred informovaný. [Kritérium úspešnosti:3.2.2 Vstup používateľa]
  • Konkrétne chyby sú len označené inou farbou, nie sú popísané v texte. Nevidiaci používateľ bude mať problém chyby identifikovať. [Kritérium úspešnosti:3.3.1 Identifikácia chýb]
  • Používateľ nie je vopred informovaný, prečo sú niektoré položky formulára označené hviezdičkou a ako sa odlišujú od ostatných položiek formulára [Kritérium úspešnosti:3.3.2 Menovky alebo pokyny]
  • Návrh na opravu chyby je v anglickom jazyku a môže byť pre ľudí používajúcich slovenskú stránku nezrozumiteľný. [Kritérium úspešnosti:3.3.3 Návrh na opravu chyby]
  • Nevidiaci používateľ s čítačom obrazovky nevie, že mu boli ponúknuté na výber možnosti, ktoré sa nachádzajú pod formulárovým poľom, pretože mu to čítač obrazovky neoznámi. [Kritérium úspešnosti:4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 27.10.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané posúdením treťou stranou (MIRRI) v období od 29.07.201 do 22.08.2021.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 27.10.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: chyba@e-vuc.sk. Správcom obsahu webového sídla sú samosprávne kraje a jeho prevádzkovateľom je spoločnosť CRYSTAL CONSULTING, s.r.o..

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Tibor Baďura, konateľ spoločnosti.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora zaslané v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Politika používania cookies

Táto internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou.

My na tejto stránke využívame len tzv. cookies tretích subjektov a to konkrétne pre službu Google Analytics. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého meriame návštevnosť našich webových stránok.

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade Vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.