Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (KPZS)

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len KPZS) vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len ÚDZS alebo úrad). Kód sa prideľuje konkrétnemu odbornému zameraniu a druhu odbornej činnosti v zariadení konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Odborné zameranie je v kóde definované kombináciou troch číslic na 7. až 9. pozícii, nazýva sa aj SPP a pochádza z číselníka zdravotníckej informatiky 1.3.158.00165387.100.10.39. Druh odbornej činnosti je v kóde definovaný alfanumerickým znakom na 10. pozícii, nazýva sa aj Y a pochádza z číselníka zdravotníckej informatiky 1.3.158.00165387.100.10.37. Prideľovanie číselných kódov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti upravuje metodické usmernenie úradu č. 13/2014.

Podľa § 79 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia, licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo živnostenského oprávnenia požiadať úrad o pridelenie kódu poskytovateľa.
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia a ktorý nepožiadal úrad pre dohľad o pridelenie číselného kódu poskytovateľa do 30. júna 2013, je povinný požiadať o pridelenie kódu najneskôr do 31. mája 2014! Ak tak neurobil, mal by to urobiť čo najskôr. 

Každý poskytovateľ si môže v aplikácii AMBULANCIA skontrolovať, aké KPZS má vydané a ku ktorým zariadeniam ich má priradené.
Ak pre niektoré zariadenie nemá vydaný alebo priradený KPZS, musí kontaktovať svoju pobočku ÚDZS!
Rovnako tak v prípade, že má kódy priradené nesprávne.

Vzťah IdZZ a KPZS

Keďže mnohí si tieto dva pojmy zamieňajú, pokúsime sa objasniť ich účel a vzájomné postavenie:

 • Identifikátor zdravotníckeho zariadenia (IdZZ) vydáva ako súčasť povolenia povoľovací orgán, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. KPZS vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou až na základe právoplatného povolenia.
 • IdZZ je bezvýznamový identifikátor, z ktorého nie je možné určiť odborné zameranie. Naproti tomu KPZS v kóde obsahuje druh odbornej činnosti aj konkrétne odborné zameranie v zariadení.
 • KPZS sa využíva hlavne pri komunikácii so zdravotnými poisťovňami na vykazovanie výkonov zdravotnej starostlivosti a je kľúčovým údajom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre elektronické zdravotníctvo, tzv. projekt „ezdravie“.
 • Každé zdravotnícke zariadenie má práve jeden IdZZ, ale môže mať viacero KPZS (pre každé odborné zameranie).

Príklady

Poskytovateľ má dve ambulancie všeobecného lekárstva na rôznych miestach prevádzkovania:

 • ambulancia A má
  • IdZZ 61-xxxxxxxx-A0001
  • KPZS Pyyyyy020201 (všeobecné lekárstvo pre ambulantnú starostlivosť)
 • ambulancia B má
  • IdZZ 61-xxxxxxxx-A0002
  • KPZS Pyyyyy020202 (všeobecné lekárstvo pre ambulantnú starostlivosť)

Poskytovateľ má dve ambulancie zubného lekárstva, v jednej z nich naviac vykonáva dentoalveolárnu chirurgiu:

 • ambulancia A má
  • IdZZ 68-xxxxxxxx-A0001
  • KPZS Pyyyyy802201 (zubné lekárstvo pre ambulantnú starostlivosť)
 • ambulancia B má
  • IdZZ 68-xxxxxxxx-A0002
  • KPZS Pyyyyy802201 (zubné lekárstvo pre ambulantnú starostlivosť)
  • KPZS Pyyyyy345201 (dentoalveolárna chirurgia pre ambulantnú starostlivosť)