Sociálne služby v Trenčianskom samosprávnom kraji

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na

Poznáme viacero druhov sociálnych služieb, ktoré môžu byť poskytované rôznou formou a v rôznom rozsahu. Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa v konkrétnom prípade určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie a v niektorých prípadoch aj podľa stupňa odkázanosti osoby na pomoc inej osoby (ide o prípady poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach určených osobám odkázaným na pomoc iných a dôchodcom a o opatrovateľskú službu).

Sociálna služba sa môže poskytovať ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa osoba zdržiava.

Zoznam sociálnych služieb poskytovaných v TSK

Denné centrum (26)
Denný stacionár (8)
Domov na polceste (2)
Domov sociálnych služieb (55)
Jedáleň (11)
Komunitné centrum (11)
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií (3)
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (5)
Nízkoprahové denné centrum (2)
Nocľaháreň (7)
Odľahčovacia služba (21)
Opatrovateľská služba (140)
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (3)
Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností (2)
Požičiavanie pomôcok (13)
Prepravná služba (22)
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života (1)
Služba včasnej intervencie (5)
Sociálne poradenstvo - špecializované (6)
Sociálne poradenstvo - základné (20)
Špecializované zariadenie (33)
Stredisko osobnej hygieny (1)
Terénna sociálna služba krízovej intervencie (4)
Tlmočnícka služba (3)
Útulok (13)
Zariadenie núdzového bývania (3)
Zariadenie opatrovateľskej služby (20)
Zariadenie podporovaného bývania (4)
Zariadenie pre seniorov (54)
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (20)