Preskočiť navigáciu

Obec Bošany

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:5.1.2010
Miesto poskytovania: obec: Bošany
Email:

bosany@bosany.sk

Telefón:

+421 385427225

Web:http://www.bosany.sk
www.bosany.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Branislav Pajda
Poskytovateľ: Obec Bošany
SNP  112/43
95618  Bošany
IČO: 00310255