Preskočiť navigáciu

Obec Červený Kameň

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:26.1.2010
Miesto poskytovania: obec: Červený Kameň
Telefón:

+421 424464022

Email:

urad@cervenykamen.sk

Web:http://www.cervenykamen.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Martina Gogoláková
Poskytovateľ: Obec Červený Kameň
226
01856  Červený Kameň
IČO: 00317128