Preskočiť navigáciu

Obec Lazy pod Makytou

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:16.10.2009
Miesto poskytovania: obec: Lazy pod Makytou
Telefón:

+421 424680071

Email:

matrika@lazypodmakytou.sk

Web:http://www.lazypodmakytou.sk
Zodpovední zástupcoviaJanka Jánošková
Poskytovateľ: Obec Lazy pod Makytou
157
02055  Lazy pod Makytou
IČO: 00317446