Preskočiť navigáciu

Obec Pruské

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:18.12.2009
Miesto poskytovania: obec: Pruské
Telefón:

+421 424492753

Email:

starosta@obecpruske.sk

Web:http://www.obecpruske.sk
Zodpovední zástupcoviaBc. Martina Klobučníková
Poskytovateľ: Obec Pruské
1
01852  Pruské
IČO: 00317721