Preskočiť navigáciu

Obec Zlatníky

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z.z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:4.2.2010
Miesto poskytovania: obec: Zlatníky
Telefón:

+421 387692730

Email:

z.magdolenova@centrum.sk

Web:http://www.zlatníky.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Magdolenová
Poskytovateľ: Obec Zlatníky
42
95637  Zlatníky
IČO: 00311367