Preskočiť navigáciu

Obec Dolná Súča

Druh sociálnej služby: Prepravná služba (§ 42 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:12.3.2013
Miesto poskytovania: obec: Dolná Súča
Telefón:

+421 326593150

Email:

podatelna@dolnasuca.sk

Web:http://www.dolnasuca.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ružena Šedivá
Poskytovateľ: Obec Dolná Súča
2
91332  Dolná Súča
IČO: 00311502