Preskočiť navigáciu

Diecézna charita Žilina, Kollárova 4275

Druh sociálnej služby: Stredisko osobnej hygieny
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§60 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek
Deň začatia poskytovania:1.1.2010
Miesto poskytovania:Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, 03601 Martin
Telefón:

+421 434270651

+421 417231234

Email:

charitaza@gmail.com

dchkristof.mt@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Katarína Gregorová
Poskytovateľ: Diecézna charita Žilina
IČO: 42065895