Preskočiť navigáciu

Obec Predmier, Predmier 452

Druh sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (pre deti od 6 mesiacov do troch rokov veku)
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť, ďalej aj rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a nemôže z dôvodov podla § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu, ďalej rodičovi alebo fyzickej osobe, ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
Kapacita:12 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2018
Miesto poskytovania:Detské Jasle Predmier, Predmier 452, 01351 Predmier
Telefón:

+421 415573181

Email:

starosta@predmier.sk

obecnyurad@predmier.sk

Web:http://www.predmier.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Drevenáková
Poskytovateľ: Obec Predmier
169
01351  Predmier
IČO: 00321567