Preskočiť navigáciu

Novinka: hlásenie úväzkov vo všeobecnej ambulancii

19.02.2022

Stručne: všeobecné ambulancie musia do 28.2.2022 nahlásiť samosprávnym krajom zoznam pracovníkov a ich úväzok počtom hodín v mesiaci. Pri každej zmene musia údaje aktualizovať. 

Od januára 2022 je v zmysle zákona 578/2004 Z.z. § 79 ods. 20 poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti povinný samosprávnemu kraju poskytnúť do 14 dní od začatia prevádzkovania všeobecnej ambulancie a do 7 dní od každej zmeny aj bez vyžiadania v elektronickej podobe údaje

  1. o počte lekárskych miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
  2. o počte sesterských miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti v členení na sestra a zdravotnícky asistent,
  3. o číselných kódoch lekárov a číslach registrácie v príslušnej komore všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, s uvedením počtu pracovných hodín v mesiaci.

Zároveň zákon 578/2004 Z.z. v § 102ao ods. 3 ukladá poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí na území samosprávneho kraja prevádzkujú všeobecnú ambulanciu, povinnosť elektronicky zaslať samosprávnemu kraju údaje podľa § 79 ods. 20 do 28. februára 2022.

Pripravili sme návod Ako vyplniť hlásenie o úväzkoch vo všeobecnej ambulancii prostredníctvom aplikácie AMBULANCIA.

Všetky aktuality