Preskočiť navigáciu

Upozornenie na novelizáciu zákona č. 578/2004 Z. z.

17.04.2014

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,

dovoľujeme si Vás upozorniť na novelizáciu zákona č.578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 578/2004 Z. z. ), ktorou sa menia, resp. konkretizujú  niektoré povinnosti pri výkone samostatnej zdravotnej praxe.

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa ustanovení zákona č. 578/2004 Z.z.

§ 79, ods.  1: Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný podľa:

 • písm. g) umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ; za prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle poskytovateľa, ak ho má zriadené,
 • písm. o) vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doklad o výške úhrady za každý výkon, ktorý nie je zdravotným výkonom ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; dokladom sa rozumie príjmový pokladničný doklad, ak ide o hotovostnú platbu, alebo faktúra, ak ide o bezhotovostný prevod; ak ide o poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, osobe vydať faktúru,
 • písm. zd) na požiadanie príslušníka Policajného zboru vydať písomné vyjadrenie, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia,
 • písm. ze) používať informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody podľa osobitného predpisu,
 • písm. zf) zaobstarať technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme,
 • písm. zg) vytvoriť a viesť pacientsky sumár osobe, s ktorou má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,) ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 • písm. zh) vytvoriť bezodkladne po poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti  podpísaný elektronickým podpisom  prostredníctvom informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu,
 • písm. zi) vytvoriť bezodkladne po prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti  podpísaný elektronickým podpisom  prostredníctvom informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu,
 • písm. zj) neumožniť prístup k elektronickému záznamu v elektronickej knižke osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo jej liečbu,
 • písm. zk) mať v pracovnoprávnom vzťahu odborne spôsobilú osobu pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • písm. zl) vydať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v písomnej podobe alebo elektronickej podobe, ktorá sa nepreukáže európskym preukazom zdravotného poistenia, náhradným certifikátom k európskemu preukazu zdravotného poistenia alebo nárokovým dokladom  alebo žiada o poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje dátum a čas zápisu, spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu, dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu, rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis, identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla, stanovenie diagnózy vrátane jej kódu, faktúru s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a ich cenu a lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky, ak je to potrebné,
 • písm. zm) poskytnúť následnú zdravotnú starostlivosť osobe po poskytnutí cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie,
 • písm. zn) poskytovať informácie ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti  o poistencoch iného členského štátu Európskej únie, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike, v elektronickej podobe za predchádzajúci kalendárny rok, a to údaj o
 1. počte poistencov z jednotlivých členských štátov Európskej únie,
 2. tom, aká zdravotná starostlivosť sa im poskytla podľa jednotlivých zdravotných výkonov,
 3. počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorí zaplatili priamo poskytovateľovi a v akej výške,
 4. počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla potrebná zdravotná starostlivosť, 55jac)
 5. počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu, 55jad)
 6. počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla zdravotná starostlivosť so súhlasom inštitúcie, ktorá vykonáva sociálne zabezpečenie v inom členskom štáte Európskej únie, 55jae)
 • písm. zo) poskytovať na základe žiadosti úradu pre dohľad informácie o tom, že zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, má bezbariérový prístup pre osoby so zdravotným postihnutím,
 • písm. zp)  zverejňovať na svojom webovom sídle informácie o možnostiach ošetrenia, dostupnosti, kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a o cenách zdravotných výkonov, ktoré poskytuje.

                
  

 S pozdravom

                                MUDr. Valerián Potičný, MPH v.r.
riaditeľ  odboru zdravotníctva  

Všetky aktuality