Preskočiť navigáciu

Hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok za rok 2023

28.12.2023

Na základe ustanovenia § 23 ods. 1, písm. t) zákona  č. 362/2011 Z. z.  o liekoch v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 31 zákona NR SR č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných prípravkoch v platnom znení, sú lekárne povinné do konca mesiaca január 2024 spracovať a zaslať na príslušný samosprávny kraj údaje o ročnej spotrebe omamných látok a psychotropných látok a prípravkov II. a III. skupiny za obdobie uplynulého kalendárneho roka 2023 a o ich stave na sklade k poslednému dňu uplynulého roka.

Štruktúra hlásenia z roku 2022 zostala zachovaná...

Viac informácií o spôsobe podania hlásenia nájdete na stránke Ročné hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok.

Všetky aktuality