Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Ročné hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok

Na základe ustanovenia § 23 ods. 1, písm. t) zákona  č. 362/2011 Z. z.  o liekoch v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 31 zákona NR SR č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných prípravkoch v platnom znení, sú lekárne povinné v priebehu mesiaca január spracovať a zaslať na príslušný samosprávny kraj údaje o ročnej spotrebe omamných látok a psychotropných látok a prípravkov II. a III. skupiny za obdobie uplynulého kalendárneho roka a o ich stave na sklade k poslednému dňu uplynulého roka. V prípade zrušenia prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný spracovať a zaslať vyššie uvedené hlásenie ku dňu zrušenia prevádzkarne.
Nesplnením si tejto oznamovacej povinnosti sa držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti dopúšťate iného správneho deliktu v zmysle ustanovenia § 138 ods. 5 písm. s) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch v znení neskorších predpisov. Na základe ustanovenia § 138 ods. 26 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch v znení neskorších predpisov, za porušenie tejto povinnosti samosprávny kraj uloží pokutu od 500 eur do 25 000 eur.

Hlásenie obsahuje okrem identifikácie lekárne a obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva, položky o jednotlivých liekoch a surovinách:

 • kód lieku/suroviny
  uvádza sa ŠUKL kód, resp. iný pridelený kód v zmysle číselníka(SU* pre suroviny, VET* pre veterinárne lieky)
 • názov lieku/suroviny
 • doplnok názvu/suroviny
 • účinná látka
  uvádza sa báza účinnej látky z číselníka
 • počiatočný stav
  uvádza sa stav na začiatku obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva; pokiaľ sa jedná o štandardné ročné hlásenie za rok 2018, uvádza sa stav k 1.1.2018
 • príjem od distributérov
  uvádza sa množstvo prijaté od distributérov v danom období
 • vrátené distributérom
  uvádza sa množstvo vrátené distributérom v danom období
 • príjem z inej lekárne
  uvádza sa množstvo prijaté z inej lekárne v danom období
 • výdaj do inej lekárne
  uvádza sa množstvo vydané do inej lekárne v danom období
 • výdaj konečnému užívateľovi
  uvádza sa množstvo vydané pacientovi, veterinárovi alebo oddeleniu v nemocnici; neuvádza sa napr. výdaj do inej lekárne a pod.
 • stratené, zničené alebo exspirované balenia/množstvo
  uvádza sa množstvo, ktoré „vypadlo“ z obehu skladových zásob a nedostalo sa ku konečnému užívateľovi
 • konečný stav
  uvádza sa stav na konci obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva; pokiaľ sa jedná o štandardné ročné hlásenie za rok 2018, uvádza sa stav k 31.12.2018

V roku 2018 dochádza k rozšíreniu hlásených údajov (vo vyššie uvedenom zozname sú označené červenou farbou). Vzhľadom na to, že dodávatelia lekárenských informačných systémov potrebujú čas na zapracovanie zmien, budú v prechodnom období akceptované aj hlásenia v predchádzajúcom formáte.

Množstvo sa pri liekoch uvádza v kusoch balení a pri surovinách v miligramoch.
Priebežne aktualizovaný zoznam liekov a surovín s obsahom omamných a psychotropných látok je na samostatnej stránke Zoznam liekov a surovín s obsahom omamných a psychotropných látok.

Lekárne vo všetkých krajoch vypĺňajú ročné hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok elektronicky prostredníctvom aplikácie LEKÁREŇ. Pre prácu s aplikáciou je potrebné pripojenie do siete Internet a nainštalovaný internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,...). Keďže údaje sú ukladané na centrálnych serveroch, je možné vypĺňanie kedykoľvek prerušiť a následne sa k nemu vrátiť. Po odoslaní hlásenia na samosprávny kraj už nie je možné v hlásení robiť zmeny. Ak sú zmeny potrebné (napr. kvôli oprave chyby), je nutné požiadať farmaceuta samosprávneho kraja o odblokovanie hlásenia a po opravení chýb ho opätovne zaslať.

Prihlasovacie meno a heslo obdržali prevádzkovatelia lekární alebo odborní zástupcovia e-mailom. Tento návod na použitie je dostupný aj v aplikácii: Návod na vyplnenie hlásenia o spotrebe OPL (PDF, 1851kB) - aktualizovaný.

V prípade, že lekáreň používa niektorý z nasledujúcich lekárnických informačných systémov, môže hlásenie pripraviť automatizovane v ňom a odoslať ho do systému VÚC. Následne je potrebné v aplikácii Lekáreň hlásenie skontrolovať a odoslať!

Tieto lekárnické informačné systémy sú kompatibilné so systémom e-VÚC a dokážu odosielať hlásenie elektronicky:

 • WinLSS - obchodno-skladová evidencia lekárne 
  dodávateľ: Počítače a Programovanie, s.r.o., Kuzmányho 22, 01001 Žilina, IČO: 36005479, www.pap.sk
 • PharmacyPharmacy HITT (návod PDF, 589kB)
  dodávateľ: NRSYS s.r.o., Akademická 12, 94901 Nitra, IČO: 30997763, www.nrsys.sk
 • ApoWare-BS (od verzie 2016.12.27, návod PDF, 129kB)
  dodávateľ: PharmaServis, s.r.o., J. Simora 5, 94001 Nové Zámky, IČO: 36536512, www.pharmaservis.sk
 • WinLISN (návod PDF, 976kB)
  dodávateľ: Tiencom, s.r.o., Jesenná 13, 05801 Poprad, IČO: 36497517
 • Lekáreň CCN
  dodávateľ: CCN Health Information s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 47373598

V prípade problémov s odosielaním hlásenia z lekárenského informačného systému môžu prevádzkovatelia kontaktovať jeho dodávateľa.

V prípade problémov s aplikáciou Lekáreň môžu prevádzkovatelia kontaktovať firmu CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.:

 • telefonicky na hotline 032/6510212
 • e-mail: bbsk@e-vuc.sk pre Banskobystrický samosprávny kraj
 • e-mail: bsk@e-vuc.sk pre Bratislavský samosprávny kraj
 • e-mail: ksk@e-vuc.sk pre Košický samosprávny kraj
 • e-mail: nsk@e-vuc.sk pre Nitriansky samosprávny kraj
 • e-mail: psk@e-vuc.sk pre Prešovský samosprávny kraj
 • e-mail: tsk@e-vuc.sk pre Trenčiansky samosprávny kraj
 • e-mail: ttsk@e-vuc.sk pre Trnavský samosprávny kraj
 • e-mail: zsk@e-vuc.sk pre Žilinský samosprávny kraj

Hlásenie o spotrebe OPL je možné vyplniť na stránke https://lekaren.e-vuc.sk.