Preskočiť navigáciu

Oznámenie prekážky v prevádzkovaní lekárne

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o liekoch a ZP") ustanovením § 23 ods. 1 písm. w) ukladá držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinnosť oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja vopred hromadné čerpanie dovolenky alebo iné prekážky poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok.

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti sa dopustí iného správneho deliktu na úseku humánnej farmácie, podľa ust. § 138 ods. 5, písm. v) zákona o liekoch a ZP, ak neoznámi vopred farmaceutovi samosprávneho kraja hromadné čerpanie dovolenky alebo iné prekážky poskytovania lekárenskej staroslivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Upozorňujeme, že za iné správne delikty v zmysle ust. § 138 ods. 5 zákona o liekoch a ZP, samosprávny kraj uloží pokutu od 500 € do 25 000 € v súlade s ust. § 138 ods. 26 zákona o liekoch a ZP.

Prevádzkovatelia lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok musia oznámenie o prekážke v prevádzkovaní podať prostredníctvom aplikácie LEKÁREŇ.

V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje alebo narazíte na technický problém, kontaktujte helpdesk CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.:

  • tel.: 032/ 6510 212
  • e-mail: bbsk@e-vuc.sk pre Banskobystrický samosprávny kraj
  • e-mail: bsk@e-vuc.sk pre Bratislavský samosprávny kraj
  • e-mail: ksk@e-vuc.sk pre Košický samosprávny kraj
  • e-mail: nsk@e-vuc.sk pre Nitriansky samosprávny kraj
  • e-mail: psk@e-vuc.sk pre Prešovský samosprávny kraj
  • e-mail: tsk@e-vuc.sk pre Trenčiansky samosprávny kraj
  • e-mail: ttsk@e-vuc.sk pre Trnavský samosprávny kraj
  • e-mail: zsk@e-vuc.sk pre Žilinský samosprávny kraj