Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Oznámenie prekážky v prevádzkovaní lekárne

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o liekoch a ZP") ustanovením § 23 ods. 1 písm. w) ukladá držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinnosť oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja vopred hromadné čerpanie dovolenky alebo iné prekážky poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok.

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti sa dopustí iného správneho deliktu na úseku humánnej farmácie, podľa ust. § 138 ods. 5, písm. v) zákona o liekoch a ZP, ak neoznámi vopred farmaceutovi samosprávneho kraja hromadné čerpanie dovolenky alebo iné prekážky poskytovania lekárenskej staroslivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Upozorňujeme, že za iné správne delikty v zmysle ust. § 138 ods. 5 zákona o liekoch a ZP, samosprávny kraj uloží pokutu od 500 € do 25 000 € v súlade s ust. § 138 ods. 26 zákona o liekoch a ZP.

Prevádzkovatelia lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok v samosprávnom kraji môžu oznámenie o prekážke v prevádzkovaní podať prostredníctvom aplikácie LEKÁREŇ.
V prípade problémov s prístupom do aplikácie môžu lekárne prekážku oznámiť aj pomocou formulára uvedeného nižšie.

 

Oznámenie prekážky pre Banskobystrický samosprávny kraj
Oznámenie prekážky pre Bratislavský samosprávny kraj
Oznámenie prekážky pre Košický samosprávny kraj
Oznámenie prekážky pre Nitriansky samosprávny kraj
Oznámenie prekážky pre Prešovský samosprávny kraj
Oznámenie prekážky pre Trenčiansky samosprávny kraj
Oznámenie prekážky pre Trnavský samosprávny kraj
Oznámenie prekážky pre Žilinský samosprávny kraj