Preskočiť navigáciu

Domov na polceste

§27 zákona 448/2008

 1. V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i) zákona 448/2008, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.
 2. V domove na polceste sa
  1. poskytuje
   1. ubytovanie na určitý čas,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
  3. utvárajú podmienky na
   1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
   2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
   3. upratovanie,
   4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
   5. záujmovú činnosť.
 3. Sociálnu službu v domove na polceste nemožno poskytovať v priestoroch alebo v areáli detského domova.
Betánia v Kalinove, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov na polceste Rabaka, 769, 98501 Kalinovo
 
eMKLub
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov na pol ceste "Rázcestie", 12, 96642 Malá Lehota
 
Združenie DŽIVIPEN - ŽIVOT
určitý čas | pobytová - ročná
Domov na pol ceste "Križovatka", 31, 96234 Tŕnie