Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Sociálne služby v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na

  • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
  • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
  • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
  • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
  • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Poznáme viacero druhov sociálnych služieb, ktoré môžu byť poskytované rôznou formou a v rôznom rozsahu. Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa v konkrétnom prípade určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie a v niektorých prípadoch aj podľa stupňa odkázanosti osoby na pomoc inej osoby (ide o prípady poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach určených osobám odkázaným na pomoc iných a dôchodcom a o opatrovateľskú službu).

Sociálna služba sa môže poskytovať ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa osoba zdržiava.

Zoznam sociálnych služieb poskytovaných v BBSK

Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života (3)
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (1)
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (25)
Sociálna rehabilitácia (2)
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií (1)
Tlmočnícka služba (1)
Sprievodcovská služba a predčitateľská služba (2)
Terénna sociálna služba krízovej intervencie (3)
Nocľaháreň (6)
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (3)
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (10)
Jedáleň (5)
Domov na polceste (2)
Nízkoprahové denné centrum (5)
Podpora samostatného bývania (1)
Zariadenie podporovaného bývania (18)
Rehabilitačné stredisko (3)
Sprostredkovanie osobnej asistencie (2)
Zariadenie núdzového bývania (3)
Útulok (22)
Sociálne poradenstvo - špecializované (12)
Práčovňa (6)
Špecializované zariadenie (17)
Denné centrum (32)
Prepravná služba (20)
Sociálne poradenstvo - základné (24)
Denný stacionár (28)
Služba včasnej intervencie (4)
Stredisko osobnej hygieny (7)
Požičiavanie pomôcok (10)
Komunitné centrum (77)
Zariadenie pre seniorov (77)
Zariadenie opatrovateľskej služby (16)
Domov sociálnych služieb (81)
Opatrovateľská služba (204)