Preskočiť navigáciu

Obec Dolná Súča

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:25 osôb
Deň začatia poskytovania:2.3.2010
Miesto poskytovania:Zariadenie pre seniorov, Dolná Súča 708, 91332 Dolná Súča
Telefón:

+421 326593215

Email:

zps@dolnasuca.sk

Web:http://www.dolnasuca.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Eva Kačincová
Poskytovateľ: Obec Dolná Súča
2
91332  Dolná Súča
IČO: 00311502