Preskočiť navigáciu

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Trenčín, Stromová 2539

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:29 osôb
Deň začatia poskytovania:2.8.1999
Miesto poskytovania:Dom humanity, Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
Telefón:

+421 326528551

Email:

trencin@redcross.sk

Web:http://www.redcrosstn.sk
Zodpovední zástupcoviaMVDr. Mgr. Janka Koppiová
Poskytovateľ: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Trenčín
Stromová  2539/5
91101  Trenčín
IČO: 00416029