Preskočiť navigáciu

Obec Kolačno

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 56 a § 12 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:40 osôb
Deň začatia poskytovania:30.3.2012
Miesto poskytovania:Denné centrum, 164, 95841 Kolačno
Telefón:

+421 387486310

Email:

starosta@kolacno.sk

Web:http://www.kolacno.sk
Zodpovední zástupcoviaEva Mojžišová
Poskytovateľ: Obec Kolačno
164
95841  Kolačno
IČO: 00310557