Preskočiť navigáciu

Obec Malé Uherce, Uherecká 110

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 3 a § 56 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:50 osôb
Deň začatia poskytovania:28.3.2012
Miesto poskytovania:Denné centrum, Uherecká 110/96, 95803 Malé Uherce
Telefón:

+421 387401906

Email:

podatelna@maleuherce.sk

Web:http://www.maleuherce.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Junasová
Poskytovateľ: Obec Malé Uherce
Uherecká  110/96
95803  Malé Uherce
IČO: 34006737