Preskočiť navigáciu

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov sociálnych služieb - Prameň

Druh sociálnej služby: Denný stacionár (§ 40 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§40 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Kapacita:15 osôb
Deň začatia poskytovania:1.9.2012
Miesto poskytovania:Slatina nad Bebravou 53, 95653 Slatina nad Bebravou
Mobil:

+421 918828137

Email:

szilvia@diakonia.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Tlkancová
Poskytovateľ: Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov sociálnych služieb - Prameň
53
95653  Slatina nad Bebravou
IČO: 42020026