Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:40 osôb
Deň začatia poskytovania:9.10.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620/3, 02001 Púchov
Telefón:

+421 42461062

Email:

info@csschmelinec.sk

Web:http://www.csschmelinec.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. PaedDr. Mgr. Edita Šamajová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska  1620/3
02001  Púchov
IČO: 17066913

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Chmelinec, Hoštínska 1620, 02001 Púchov
K:40 V:1 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma