Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. - aj pre deti od narodenia do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do skončenia vzdelania za osobitných podmienok a v prípade ďalšej prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy na povolanie najdlhšie do 25 rokov veku, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:14 osôb
Deň začatia poskytovania:23.11.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259/11, 97101 Prievidza
Telefón:

+421 465425069

+421 465121013

+421 465121014

+421 465425134

Mobil:

+421 911104594

Email:

iveta.laukova@cssdomino.sk, info@cssdomino.sk

Web:http://www.cssdomino.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Jana Barborková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - DOMINO
Veterná ulica  259/11
97101  Prievidza
IČO: 00648701

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - DOMINO, Veterná 11, 97101 Prievidza
K:14 V:0 Ž:5
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma