Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - aj pre deti od narodenia do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do skončenia vzdelania za osobitných podmienok a v prípade ďalšej prípravy na povolanie do skončenia tejto prípravy na povolanie najdlhšie do 25 rokov veku, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie. Pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby sa sociálna služba môže poskytovať aj plnoletej fyzickej osobe
Kapacita:21 osôb
Deň začatia poskytovania:23.11.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259/11, 97101 Prievidza
Email:

iveta.laukova@cssdomino.sk, info@cssdomino.sk

Telefón:

+421 465121013

+421 465425069

+421 465121014

+421 465425134

Mobil:

+421 911104594

Web:http://www.cssdomino.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Jana Barborková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - DOMINO
Veterná ulica  259/11
97101  Prievidza
IČO: 00648701

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - DOMINO, Veterná 11, 97101 Prievidza
K:21 V:-2 Ž:5
domov sociálnych služieb | ambulantná forma