Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Školská 344

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:7 osôb
Deň začatia poskytovania:1.12.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Školská 344/50, 91611 Bzince pod Javorinou
Mobil:

+421901918505

Email:

maria.loffayova@cssjavorina.sk

Telefón:

+421326501421

Web:http://www.cssjavorina.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Loffayová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská  344/50
91611  Bzince pod Javorinou
IČO: 31118682

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou 344, 91611 Bzince pod Javorinou
K:7 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma