Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská 889

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:69 osôb
Deň začatia poskytovania:11.9.2009
Miesto poskytovania:Staromyjavská 889/77, 90701 Myjava
Email:

hana.feriancova@cssmyjava.sk ; info@cssmyjava.sk

Telefón:

+421 346212224

Mobil:

+421 901918531

Web:http://www.cssmyjava.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Hana Feriancová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Jesienka
Staromyjavská  889/77
90701  Myjava
IČO: 00596264

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Jesienka, Staromyjavská 77, 90701 Myjava
K:69 V:19 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma