Preskočiť navigáciu

Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:78 osôb
Deň začatia poskytovania:5.1.2010
Miesto poskytovania:Adamovské Kochanovce 122, 91305 Adamovské Kochanovce
Telefón:

+421 326490376

Mobil:

+421 901918617

Email:

jana.pondusova@csskochanovce.sk

Web:http://www.csskochanovce.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Jana Pondušová
Poskytovateľ: Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce
IČO: 00596175

Evidencia žiadateľov - poradovník

DSS - Adamovské Kochanovce, 122, 91305 Adamovské Kochanovce
K:78 V:27
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma