Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice, Janka Kráľa 574

Druh sociálnej služby: Jedáleň (§ 58 a § 12 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek
Kapacita:80 osôb
Deň začatia poskytovania:27.8.2009
Miesto poskytovania:Janka Kráľa 574/17, 97201 Bojnice
Email:

riaditel@seniordombojnice.sk

Telefón:

046/5198590

Zodpovední zástupcoviaIng. Silvia Hlavinová
Poskytovateľ: Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice
IČO: 42143900