Preskočiť navigáciu

Mesto Bánovce nad Bebravou

Druh sociálnej služby: Komunitné centrum (§24d zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácií - zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, t. j. rómska komunita v meste Bánovce nad Bebravou, mládež ohrozená sociálno patologickými javmi, seniori, matky s deťmi, nezamestnaní a podobne.
Deň začatia poskytovania:13.4.2021
Miesto poskytovania: obec: Bánovce nad Bebravou
Telefón:

+421 387629116

Email:

hencekova@banovce.sk

Web:http://www.banovce.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Petra Henčeková
Poskytovateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
IČO: 00310182