Preskočiť navigáciu

Obec Malinová

Druh sociálnej služby: Odľahčovacia služba (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 1 a § 54 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§54 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať
Deň začatia poskytovania:2.12.2009
Miesto poskytovania: obec: Malinová
Telefón:

+421 465443109

Email:

olga.kovacova@bojnice.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Grondžák Pechová
Poskytovateľ: Obec Malinová
115
97213  Malinová
IČO: 00318281