Preskočiť navigáciu

Odľahčovacia služba

§54 zákona 448/2008

 1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
 2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
 3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej služby, ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 1 považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
 4. Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.
 5. Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v rámci odľahčovacej služby terénnou formou sociálnej služby, je aj poskytovanie úkonov starostlivosti o jej domácnosť a zabezpečenie základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 časti II a III zákona č. 448/2008.
  Mesto Brezová pod Bradlom
  určitý čas | terénna
  obec: Brezová pod Bradlom
   
  Mesto Dubnica nad Váhom
  určitý čas | terénna
  obec: Dubnica nad Váhom
   
  Mesto Nová Dubnica
  určitý čas | terénna
  obec: Nová Dubnica
   
  Mesto Partizánske
  určitý čas | terénna
  obec: Partizánske
   
  Mesto Považská Bystrica
  určitý čas | terénna
  obec: Považská Bystrica
   
  Mesto Prievidza
  určitý čas | terénna
  obec: Prievidza
   
  Obec Beluša
  určitý čas | terénna
  obec: Beluša
   
  Obec Beluša, Farská 1157
  určitý čas | pobytová - ročná
  Zariadenie opatrovateľskej služby, Farská 1157/54, 01861 Beluša
   
  Obec Kostolná - Záriečie
  neurčitý čas | terénna
  obec: Kostolná-Záriečie
   
  Obec Ladce
  určitý čas | terénna
  obec: Ladce
   
  Obec Malinová
  určitý čas | terénna
  obec: Malinová
   
  Obec Nedožery-Brezany
  určitý čas | terénna
  obec: Nedožery-Brezany
   
  Obec Nitrianske Pravno
  určitý čas | terénna
  obec: Nitrianske Pravno
   
  Obec Pravenec
  neurčitý čas | terénna
  obec: Pravenec
   
  Obec Trenčianske Stankovce
  určitý čas | terénna
  obec: Trenčianske Stankovce
   
  Obec Uhrovec
  neurčitý čas | terénna
  obec: Uhrovec
   
  Obec Veľká Čausa
  určitý čas | terénna
  obec: Veľká Čausa
   
  Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce
  neurčitý čas | terénna
  obec: Vrbovce