Preskočiť navigáciu

Mesto Ilava

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:21.1.2010
Miesto poskytovania: obec: Ilava
Telefón:

+421 424455568

Email:

anna.bakosova@ilava.sk

Web:http://www.ilava.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Anna Bakošová
Poskytovateľ: Mesto Ilava
Mierové námestie  16/31
01901  Ilava
IČO: 00317331