Preskočiť navigáciu

Mesto Nováky

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:6.4.2011
Miesto poskytovania: obec: Nováky
Telefón:

+421 465121512

Email:

podatelna@novaky.sk

Web:http://www.novaky.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Renáta Šimková
Poskytovateľ: Mesto Nováky
Nám. SNP  349/10
97271  Nováky
IČO: 00318361