Preskočiť navigáciu

Mesto Stará Turá

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:12.4.2010
Miesto poskytovania: obec: Stará Turá
Telefón:

+421 327461628

Email:

socialne@staratura.sk

jaroslava.antalova@staratura.sk

Mobil:

+421915984306

Web:http://www.staratura.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Jaroslava Antalová
Poskytovateľ: Mesto Stará Turá
Gen. M. R. Štefánika  375/63
91601  Stará Turá
IČO: 00312002