Preskočiť navigáciu

Mesto Trenčianske Teplice

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z.z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:2.2.2010
Miesto poskytovania: obec: Trenčianske Teplice
Telefón:

+421 326556717

Email:

zuzana.valaskova@teplice.sk

Mobil:

+421 918 635 199

Web:http://www.teplice.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Valášková
Poskytovateľ: Mesto Trenčianske Teplice
Gen. M. R. Štefánika  613/4
91451  Trenčianske Teplice
IČO: 00312088