Preskočiť navigáciu

Obec Bystričany

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:15.3.2012
Miesto poskytovania: obec: Bystričany
Telefón:

+421 465493120

Email:

obec@bystricany.sk

Web:http://www.bystricany.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Filip Lukáč
Poskytovateľ: Obec Bystričany
Mirka Nešpora  1/17
97245  Bystričany
IČO: 00318019