Preskočiť navigáciu

Obec Čereňany

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:20.2.2012
Miesto poskytovania: obec: Čereňany
Telefón:

+421 465495119

Email:

cerenany@cerenany.sk

Web:http://www.cerenany.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Richard Masný, PhD.
Poskytovateľ: Obec Čereňany
Pálenická  491/4
97246  Čereňany
IČO: 00318043