Preskočiť navigáciu

Obec Chocholná-Velčice

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:28.4.2010
Miesto poskytovania: obec: Chocholná-Velčice
Telefón:

+421 326539100

Email:

obec@chocholna-velcice.sk

Web:http://www.chocholna-velcice.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Ružičková
Poskytovateľ: Obec Chocholná-Velčice
312
91304  Chocholná-Velčice
IČO: 00311642