Preskočiť navigáciu

Obec Cigeľ

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:18.4.2012
Miesto poskytovania: obec: Cigeľ
Email:

starosta@cigel.sk

Mobil:

+421917099684

Web:http://www.cigel.sk
Zodpovední zástupcoviaOľga Kováčová
Poskytovateľ: Obec Cigeľ
192
97101  Cigeľ
IČO: 00318027